Όροι συμμετοχής

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 63η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

27/04/2017 – 14/05/2017

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 1. Όλα τα περίπτερα πώλησης και έκθεσης πρέπει να είναι έτοιμα μέχρι το μεσημέρι της 25ης   Απριλίου 2017.
 2. Αν το περίπτερο  δεν είναι έτοιμο στην πιο πάνω ημερομηνία  το Διοικητικό Συμβούλιο    της   Ανθοκομικής, έχει το δικαίωμα να το διαθέσει σε άλλο παραγωγό ή εκθέτη. Το δε τυχόν καταβληθέν αντίτιμο δεν θα επιστρέφεται στον εκθέτη.
 3. Δεν επιτρέπεται η πώληση τεχνητών φυτών.
 4. Οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να διακινούν τα προϊόντα με υλικά συσκευασίας,  με το σήμα της Έκθεσης, που θα προμηθεύονται από το Γραφείο της Έκθεσης.
 5. Αν κάποιος παραγωγός εγκαταλείψει το περίπτερο  Έκθεσης ή Πώλησης αυτό θα του αφαιρείται αυτομάτως. Το δε τυχόν καταβληθέν αντίτιμο δεν θα επιστρέφεται στον εκθέτη.
 6. Τα περίπτερα παραχωρούνται προσωπικά στον καθένα παραγωγό ή εκθέτη και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή μεταβίβασή τους σε τρίτους χωρίς την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 7. Την ημέρα της λήξης της Έκθεσης επιτρέπεται η πώληση και από τα περίπτερα έκθεσης.
 8. Όλα τα προϊόντα θα φέρουν επάνω τιμές πώλησης σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις,           οι οποίες θα αναγράφονται σε ειδικές καρτέλες που θα χορηγήσει η Ανθοκομική, μαζί με τα ονόματα των φυτών.

      Κατά την πώληση των προϊόντων τους οι εκθέτες ή παραγωγοί υποχρεούνται να τηρούν τα  απαραίτητα φορολογικά στοιχεία ( Δελτία Λιανικής, Αποδείξεις κ. λ. π.)  με δική τους ευθύνη , σύμφωνα με τις  υποχρεώσεις τους προς την  Δ.Ο.Υ.  που ανήκουν. Το Ν.Π.Δ.Δ. Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς δεν φέρει  καμία ευθύνη για την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους των εκθετών.

 1. Απαγορεύεται  να γίνονται νέες  ηλεκτρολογικές   συνδέσεις στα  περίπτερα, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανθοκομικής και του υπεύθυνου ηλεκτρολόγου του Δήμου.
 2. Το κάθε περίπτερο πώλησης παραδίδεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα τεθούν σε συμφωνία μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς και της Εταιρείας που θα αναλάβει την κατασκευή των περιπτέρων. Οι εκθέτες και πωλητές πρέπει να        προσέχουν να μην  προκαλούν βλάβες στα περίπτερα και το περιεχόμενό τους. Κάθε ζημιά θα χρεώνεται στους υπεύθυνους.
 3. Οι εκθέτες – παραγωγοί πρέπει να σέβονται την διάταξη των περιπτέρων καθώς και να περιορίζονται αυστηρά στο χώρο που τους αναλογεί σύμφωνα με τους όρους συνεργασίας μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς και της Εταιρείας που θα αναλάβει την κατασκευή των περιπτέρων. Σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το Ν.Π.Δ.Δ. Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του εκθέτη – παραγωγού για τις επόμενες μέρες της Έκθεσης αλλά και για την Έκθεση της επόμενης χρονιάς.
 4. Τα καρότσια μεταφοράς φυτών πρέπει να τοποθετούνται εντός των ορίων των περιπτέρων και μάλιστα σε συγκεκριμένες θέσεις κατόπιν υπόδειξης του Προσωπικού της Ανθοκομικής και σύμφωνα με τον σχεδιασμό.
 5. Το κάθε περίπτερο πώλησης παραδίδεται με δύο ράφια και πάγκους ενός μέτρου έκαστος,       μία λάμπα φθορίου, μία καρέκλα και πινακίδα. Επιπλέον εξοπλισμός εκθετηρίου επιβαρύνει τον εκθέτη Οι εκθέτες και πωλητές πρέπει να προσέχουν να μην προκαλούν βλάβες στον εξοπλισμό εκθετηρίου. Κάθε ζημιά θα χρεώνεται στους υπεύθυνους.
 6. Οι τέντες πρέπει να είναι ομοιόμορφες. Δεν επιτρέπεται άλλο χρώμα τέντας από το λευκό. Για να προμηθευτείτε τέντες θα πρέπει να το δηλώνετε στην αίτηση συμμετοχής σας ώστε να σας ενημερώσουμε για τις διαστάσεις και το σχετικό αντίτιμο.
 7. Όλα τα προϊόντα που θα μείνουν μετά τη λήξη της Έκθεσης 14/05/2017, θα αποσυρθούν την επόμενη της λήξης της Έκθεσης  15/05/2017. Την ευθύνη για αυτό το χρονικό διάστημα την έχει ο παραγωγός.
 8. Στο περίπτερο της Έκθεσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να αναφέρεται το όνομα και το νούμερο του περιπτέρου πώλησης του εκθέτη – παραγωγού.
 9. Τα δελτία ελευθέρας είναι για αποκλειστική χρήση των εκθετών – πωλητών και του προσωπικού τους και πρέπει να γνωρίζουν τα ονόματα των χρηστών στο γραφείο της Ανθοκομικής Έκθεσης με την αίτηση συμμετοχής τους.
 10. Οι εκθέτες και πωλητές πρέπει να βρίσκονται όλες τις ώρες λειτουργίας της Έκθεσης στα περίπτερα, από 10.00 π.μ μέχρι 10.00 μ.μ.
 11. Είναι υποχρεωτική η καλή εμφάνιση του περιπτέρου όλες τις ώρες λειτουργίας της Έκθεσης.
 12. Είναι υποχρεωτική η τήρηση κανόνων ευπρεπούς συμπεριφοράς τόσο μεταξύ των Εκθετών – Πωλητών όσο και μεταξύ Εκθετών- Πωλητών και επισκεπτών καθώς και μεταξύ Εκθετών- Πωλητών και  υπαλλήλων του Δήμου. Σε διαφορετική περίπτωση θα λαμβάνεται υπ’ όψη ως κριτήριο για τη συμμετοχή στην επόμενη Έκθεση.
 13.  Οι Εκθέτες και Πωλητές υποχρεούνται να έχουν καθαρό το χώρο γύρω από το περίπτερο τους και να συμμορφώνονται προς τον κανονισμό καθαριότητας της Ανθοκομικής.
 14. Τα στοιχεία που θα γραφτούν στην αίτηση πρέπει να είναι πλήρη και αληθή. Επιπρόσθετα     δικαιολογητικά με την αίτηση τα οποία πιστοποιούν ότι οι παραγωγοί – εκθέτες ασκούν το συγκεκριμένο ως κύριο επάγγελμα θα λαμβάνονται υπόψη.
 15. Το ποσό της συμμετοχής στην Έκθεση ορίστηκε στο ύψος των 660 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  για κάθε περίπτερο πώλησης. Κάθε παραγωγός που επιθυμεί και περίπτερο Έκθεσης, αυτό θα προσφέρεται στη τιμή των 330 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Έχουν προβλεφθεί στο σχεδιασμό των περιπτέρων 10 περίπτερα με διπλό παρτέρι το αντίτιμο των οποίων θα ανέρχεται στο ποσό των 800 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
 16.  Η καταβολή του αντίτιμου συμμετοχής στην Έκθεση θα γίνεται στην Τράπεζα Eurobank στον αριθμό λογαριασμού 0026.0026.94.0200862833 και ΙΒΑΝ GR4802600260000940200862833.
 17. Ο κάθε παραγωγός – εκθέτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το σύνολο του αντιτίμου της συμμετοχής του στην Έκθεση μέχρι την 10/4/2017.
 18. Η είσοδος σε αυτοκίνητα για την εκφόρτωση εμπορευμάτων επιτρέπεται τις καθημερινές      από 6.00 π.μ.– 9.30 π.μ και 1.00 μ.μ- 3.00 μ.μ. Τις Κυριακές μόνο το πρωί 6.00-9.30 π.μ. Για έκτακτες ανάγκες με προηγούμενη ειδική άδεια από το Γραφείο της Ανθοκομικής.
 19. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος των φορτηγών των οποίων η διέλευση δημιουργεί προβλήματα στην κεντρική αλέα.
 20. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος και η παραμονή επιβατικών αυτοκινήτων των εκθετών – παραγωγών.
 21. Σε περίπτωση που κάποιος χρειαστεί να εκφορτώσει εμπορεύματα εκτός των άνω ωρών    πρέπει το αυτοκίνητο να μπαίνει από την πόρτα πίσω από το κυλικείο, να ξεφορτώνει αμέσως και να φεύγει για να εξυπηρετούνται και οι άλλοι εκθέτες και μόνο κατόπιν ενημέρωσης του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς τους επιτρέπεται η είσοδος.

Με την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος εκθέτης θεωρείται ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα άπαντες τους εδώ περιγραφόμενους όρους.

Κατεβάστε τους όρους συμμετοχής πατώντας ΕΔΩ ή στην παρακάτω εικόνα:

Όροι Συμμετοχής 62ης Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς

 

 

 

 

 

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής πατώντας ΕΔΩ ή στην παρακάτω εικόνα:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 62ης Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς